Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Fundusze Europejskie

 

 

 

Inwestycje dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 

 

Przedsięwzięcie pn.: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego”

1.     Beneficjent środków: Województwo Wielkopolskie

2.     Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu (WZMiUW) odpowiedzialna za realizację i wdrożenie przedmiotowego projektu jak również jego monitorowanie, zarządzanie oraz zachowanie trwałości. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jest odpowiedzialny za przeprowadzanie przetargów oraz za nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu.

3.     Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemności
20,8 tys. m3 wraz z filtrem gruntowo – roślinnym zlokalizowanym na terenie miasta Poznania i w części na terenie gminy Suchy Las w lewobrzeżnej dolinie cieku szczegółowego Rowu Złotnickiego.

4.     Głównym celem projektu jest:

Ø  ograniczenie ryzyka powodziowego oraz poprawę stanu infrastruktury odpowiedzialnej za minimalizowanie możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego;

Ø  poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz ochrona Jeziora Strzeszyńskiego poprzez budowę filtra gruntowo - roślinnego,

Ø  zwiększenie różnorodności biologicznej, dodatkowo dostosowanie gospodarki wodnej do wymagań Polski i UE oraz wzmocnienie spójności gospodarczej
i społecznej na terenie realizacji inwestycji,

5.     Całkowity koszt projektu:                     3 322 089,25 zł

6.     Kwota wsparcia EFRR (PLN)         2 811 831,01 zł

Projekt został ujęty w Master Planie dla dorzecza Odry oraz wynika z założeń przyjętych w Programie Małej Retencji Wodnej dla Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt