Zarząd Poznań         



Informacje         



HydroMonitor         


Melioracje w województwie Wielkopolskim

Potencjał melioracyjny województwa.

Województwo wielkopolskie jest jednym z 16 województw utworzonych z dniem 1 stycznia 1999 r. w ramach reformy publicznej Polski. Jest w skali kraju województwem dużym. Ma powierzchnię 29 826 km2 (9,53% obszaru Polski).

Przestrzeń województwa charakteryzuje się następującymi cechami:

 • województwo zróżnicowane pod względem przyrodniczym,
 • nienajlepsza jakość przestrzeni rolniczej (ponad połowa gmin ma wskaźnik poniżej przeciętnej krajowej), ale równocześnie stosunkowo wysoka kultura rolna.
 • niekorzystny bilans wodny - opady i spływ jednostkowy poniżej średniej w kraju.
 • zbyt niska retencja sztuczna i naturalna - 0,6% wobec 6% dla kraju.
 • występują obszary ekologicznego zagrożenia - obszary zagrożone powodzią (tereny wzdłuż Warty, Noteci, Prosny, Lutyni, Kanału Obry i Baryczy).
 • modernizacja urządzeń zabezpieczających przed powodzią.

Występowanie tych niekorzystnych cech w województwie sprawia, że w zestawie strategicznych przedsięwzięć w województwie wielkopolskim służących ochronie środowiska, realizowanych w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki, w "Strategii rozwoju województwa" w sektorze rolnictwo, w dziale Ochrona wód, znalazły się:

 • poprawa stosunków wodnych w zlewni poprzez modernizacje systemów melioracyjnych pozwalające ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wody odprowadzanej dodatkowo ze zlewni,
 • odbudowa i budowa nowych urządzeń hydrotechnicznych na rzekach i ciekach pozwalających piętrzyć wodę i powstrzymujących nadmierny odpływ,
 • odbudowa i regulacja małych cieków wodnych,
 • potrzeba rozwijania małej retencji - poprzez budowę i magazynowanie zbiorników małej retencji - dolinowych i jeziorowych,
 • modernizacja urządzeń zabezpieczających przed powodzią.

Urządzenia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim obejmują, między innymi, elementy gospodarki wodnej, w tym różne typy melioracji gruntów i zbiorniki wodne. Urządzenia te mają podstawowe znaczenie dla rozwoju terenów wiejskich, modernizacji i wzrostu produkcji rolnej, kształtowania się wielofunkcyjnego charakteru wsi i cywilizacyjno-bytowych warunków życia jej mieszkańców. Trzeba zauważyć, że inwestycje infrastrukturalne na obszarach wiejskich przeprowadzane są i będą przeprowadzane, w najbliższych latach, w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa, co musi znaleźć wyraz w programowaniu tych przedsięwzięć.

Zgodnie z ewidencją, na koniec 2012 roku w województwie wielkopolskim, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosiła 1 790,1 tys. ha. W powierzchni tej grunty orne stanowiły 82,8 %, a użytki zielone 17,2 %.

Stan ewidencji zmeliorowanych użytków rolnych (ha) Pozostałe do zmeliorowania po 1.01.2013 r.
Odbudowa i modernizacja (ha) Wymagających odbudowy (%)
Grunty orne
869.433 219.475 25,2
Użytki zielone
181.602 73.014 40,2
Ogółem województwo wielkopolskie
1.051.035 292.489 27,8

Stopień zaspokojenia potrzeb melioracyjnych.

Biorąc pod uwagę istniejące w województwie wielkopolskim, niezbyt korzystne z punktu widzenia rolnictwa, uwarunkowania klimatyczne, hydrologiczne i glebowe, potrzeby melioracyjne tych terenów są bardzo duże. Świadczy o tym, miedzy innymi, wysoki udział użytków rolnych w województwie wymagających zabiegów melioracyjnych, użytków położonych na glebach nadmiernie uwilgotnionych oraz stale i okresowo podmokłych. W ogólnej powierzchni 1 790,1 tys. ha użytków rolnych w województwie, zmeliorowanych jest 1.051.035 ha (59 %).

 

 

Potrzeby melioracji odtworzeniowych.

Dane z ostatnich lat wskazują, że stopień zaspokojenia potrzeb melioracji w województwie wielkopolskim nie jest stały. Ma on wyraźnie tendencję malejącą.  Wynika to stąd ,że ilość wykonywanych w tym okresie melioracji nie równoważyła ubytków, jaki następował na skutek dekapitalizacji istniejących urządzeń melioracyjnych. Ponad połowa istniejących urządzeń melioracyjnych, szczególnie urządzeń drenarskich na gruntach ornych, liczy powyżej 40 lat, a nawet sięga czasów przedwojennych. W większości są to urządzenia w znacznym stopniu zdekapitalizowane.

Ocenia się, że w województwie wielkopolskim, kompleksowej odbudowy, polegającej na odtworzeniu sieci rowów melioracji szczegółowych, odbudowy i renowacji istniejących systemów drenarskich wymagają urządzenia melioracyjne na powierzchni 298 562 ha użytków rolnych.

Stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych wg stanu na 01.01.2013 r.:

Rodzaj urządzeń RO WZMiUW
Konin Leszno Ostrów Piła Poznań Ogółem
1 Cieki naturalne km 1007,505 848,838 1513,087 614,436 2209,510 6293,476
2 Kanały km 0 54 0 673,250 150,550 877,800
3 Obwałowania km 191,016 351,396 68,740 31,822 130,221 773,195
4 Budowle wałowe szt. 29 247 41 10 119 446
5 Pompownie szt. 11 12 1 9 17 50
6 Zbiorniki retencyjne szt. 5 4 5 11 7 32
7 Budowle wpustowe i spustowe szt. 4 35 0 20 14 73
9 Lewary, akwedukty szt. 8 0 0 4 1 13
10 Budowle komunikacyjne szt. 23 7 58 291 455 834
11 Progi szt. 56 47 87 103 42 335
12 Rurociągi km 7,205 3,284 2,206 13,337 29,009 55,041

Melioracje szczegółowe:

Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa wielkopolskiego utrzymywane są przez:

 • 24 Związki Spółek Wodnych zrzeszających 198 spółek wodnych,
 • 134 Spółeki Wodne - niezrzeszone.

Spółki Wodne obejmują swym zasięgiem 784.420 ha gruntów zmeliorowanych. Do wykonywania swych zadan statutowych spółki wodne dysponują następującym sprzętem:

 • koparko-spycharki - 28 szt.
 • koparki - 17 szt.
 • odmularki - 47 szt.
 • kosiarki ciągnikowe - 21 szt.
 • ciągniki - 25 szt.

Konserwacja i eksploatacja istniejących urządzeń melioracyjnych

W celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń melioracji podstawowych, będących na stanie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i żeby zapobiec ich przyspieszonej dekapitalizacji, corocznie, należałoby wykonać następujący zakres robót konserwacyjnych:

 • odmulenie rzek i kanałów 3200 km
 • hakowanie dna cieków 1400 km
 • wykoszenie skarp cieków 5700 km
 • wykoszenie wałów 765,4 km
 • remonty budowli piętrzących 180 szt
 • konserwacje pompowni 50 szt.
 • konserwacje zbiorników wodnych 32 obiekty

Plan robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w 2013 r. dla woj. wielkopolskiego:

RO WZMiUW / Inspektorat Stan ewiden. (cieki + kanały) [km] Plan robót konserwacyjnych

Cieki, kanały

ogółem

[km]

Rurociągi Wały Budowle Zbiorniki Pompownie
[km] [km] [km] [km] [km]
RO Konin 1007,505 292,922 0,000 188,068 2 0 0
RO Leszno 902,838 374,491 0,000 70,860 8 3 0
RO Ostrów 1513,087 1049,744 0,000 68,070 0 0 0
RO Piła 1287,786 346,948 0,000 15,100 0 0 0
WZMiUW Poznań 2360,060 783,942 0,404 120,671 1 2 0
Ogółem woj. 7071,276 2847,047 0,404 462,769 11 5 0

Inwestycje w melioracjach i gospodarce wodnej.

Programy i zamierzenia inwestycyjne

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jest w posiadaniu programu w zakresie potrzeb inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim w perspektywie do 2015 roku. Bazę wyjściową do opracowania Programu stanowiła między innymi, "Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego" przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2001 r. zawierająca koncepcje głównych kierunków rozwoju, w tym cele perspektywiczne w zakresie melioracji i gospodarki wodnej w województwie.

Program obrazuje wyłącznie stan i skalę potrzeb w zakresie inwestycji melioracyjnych w województwie wielkopolskim w okresie perspektywicznym. Potrzeby te w żaden sposób nie korespondują z faktycznym poziomem nakładów finansowych, jakie województwo wielkopolskie otrzymuje corocznie z budżetu państwa
i z innych źródeł na realizację inwestycji w melioracjach i gospodarce wodnej.

W programie zestawiono wszystkie inwestycje mające charakter melioracji szczegółowych oraz melioracji podstawowych, z uwzględnieniem rzek pełniących określone funkcje w rolnictwie i będących w ewidencji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. W programie uwzględniono również inwestycje w zakresie budowli piętrzących na rzekach i urządzeń zabezpieczających przed powodzią. Wytypowane inwestycje poddano kwalifikacji pod względem pilności ich wykonania, biorąc pod uwagę stan techniczny urządzeń, potrzeby modernizacji, a także funkcje, jakie są im przypisane w określonej zlewni cieku
i stopień ich przydatności określonym środowisku przyrodniczym i rolnym. Przy określaniu stopnia pilności, kierowano się również opiniami, wnioskami zainteresowanych melioracjami samorządów lokalnych.

Program melioracji szczegółowych

Zawarte w programie inwestycje w zakresie melioracji szczegółowych spełniają podstawowe kryteria, wynikające z Ustawy Prawo Wodne, pozwalające na wykonywanie ich ze środków budżetu państwa. Przedstawiony poniżej rozmiar rzeczowy inwestycji w perspektywie do 2015 r. obrazuje faktyczną skalę potrzeb inwestycyjnych popartych uzasadnionymi wnioskami jednostek zainteresowanych tymi inwestycjami.

Potrzeby inwestycji melioracji szczegółowych na użytkach rolnych w województwie wielkopolskim w perspektywie do 2015r.:

Lata Rozmiar rzeczowy ogółem Melioracje gruntów ornych Melioracje użytków zielonych
Ogółem w tym
nowe dren. renow. dren.
tys. ha tys. ha tys. ha tys. ha tys. ha
2002-2015 170,8 154,0 56,9 2,1 16,8

Jak wynika z zamieszczonych danych, aby zrealizować potrzeby w zakresie inwestycji melioracji szczegółowych, wynikające z oceny stanu technicznego urządzeń istniejących i wniosków które wpłynęły od zainteresowanych rolników, do 2015 r. w województwie wielkopolskim należałoby inwestycjami objąć 170,8 tys. ha użytków rolnych w tym 154,0 tys. ha gruntów rolnych i 16,8 tys. ha użytków zielonych.

Program odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych do 2015 roku

 

Istniejące na obszarze województwa w dorzeczu Warty wielofunkcyjne systemy wodno-melioracyjne i znajdujące się na nich budowle wodne wymagają modernizacji jak np. wielka dolina Kanałów Obrzańskich. Z uwagi na zły stan techniczny, odbudowy i modernizacji do 2020 r. będzie wymagało łącznie 1.341,4 km cieków podstawowych. Stanowi to 18,9% ich stanu ewidencyjnego.

 

L.p.
Rodzaj inwestycji
Ogółem ilość inwestycji w woj. wlkp. wg ewidencji 2013r.
Ilość urządzeń wymagających odbudowy i modernizacji do 2020 r
1
Odbudowa i regulacja cieków naturalnych
7071,276
km
1341,4
18,97%
2
Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
773,195
km
254,98
32,98%
3
Budowle wodne piętrzące
1892
szt
69
3,65%
4
Pompownie odwadniające
50
szt
19
38,00%

Dla zapewnienia funkcjonowania systemów melioracji szczegółowych niezmiernie ważna jest sprawność urządzeń podstawowych. Stąd też, w pierwszej kolejności nakłady finansowe powinny być kierowane na odbudowę rzek, kanałów, budowli znajdujących się na nich, oraz na modernizację urządzeń przeciwpowodziowych. Potrzeby finansowe w tym zakresie wynoszą 2,3 mld zł.

 

 

„Wieloletni program inwestycji melioracyjnych w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020 przewidziany do realizacji ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych w okresie programowania 2014-2020”
Jednostka realizująca
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Zasięg
Województwo wielkopolskie – teren w zlewni rzek Warty i Odry
Cel strategiczny
Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Cele operacyjne
1. ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego
2. poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa
Działania
1. zwiększenie skali sztucznej retencji, zarówno retencji małej poprawiającej zaopatrzenie rolnictwa w wodę, jak i retencji dużej na głównych ciekach wodnych,
2. modernizacja i rozbudowa budowli hydrotechnicznych zabezpieczających przed zbyt wysokimi stanami powodziowymi oraz łagodzących ich skalę i skutki – rozbudowa systemów wałów i polderów,
3. wzrost retencji korytowej przez konserwację międzywali bądź teras zalewowych rzek,
4. prace melioracyjne porządkujące stosunki wodne, ograniczające stany ekstremalne,
5. budowa i konserwacja oraz właściwa eksploatacja urządzeń melioracyjnych.
Wskaźniki produktu:
Liczba planowanych projektów, w tym:
298
- projektów melioracji szczegółowych
68
- projektów melioracji podstawowych
230
Wartość projektów 100 % [zł], w tym:
2 341 786 822,39
- projektów melioracji szczegółowych
533 474 450,33
- projektów odbudowy rzek i kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
804 354 315,04
- projektów budowli piętrzących, budowli upustowych oraz obiektów służących do ujmowania wody
92 427 777,59
- projektów stacji pomp
59 309 187,20
- projektów odbudowy budowli przeciwpowodziowych (wałów)
350 915 500,00
- projektów stopni wodnych i zbiorników wodnych
501 305 592,23
Wskaźniki rezultatu
Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych: powierzchnia gruntów [ha] objętych nowymi inwestycjami - melioracje szczegółowe
22 794,27
Teren zabezpieczony przed powodzią [km2]
525,40
Odbudowane wały p.pow. [km]
254,98
Długość uregulowanych cieków [km]
1 341,42
Przyrost retencji zbiornikowej [mln.m3]
37,06
Źródła finansowania programu
środki państwowe/budżet środków europejskich [zł]
nieokreślono
 
 
 
 
Melioracje podstawowe
Koszt w zł
 
odbudowa rzek i kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
804 354 315,04
 
budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wody
92 427 777,59
 
stacje pomp
59 309 187,20
 
odbudowa budowli przeciwpowodziowych (wały)
350 915 500,00
 
stopnie wodne i zbiorniki wodne
501 305 592,23

Urządzenia ochrony przed powodzią.

Wały przeciwpowodziowe.

Ochrona obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Na koniec 2013 r. w gestii Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnychw Poznaniu było 773,195 km urządzeń przeciwpowodziowych. Systemy ochrony przeciwpowodziowej czynnej w postaci wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty i jej głównych dopływów w tym Neru, Prosny, Noteci i lokalnie innych rzek w dorzeczu oraz kanały ulgi w wielu miastach są w większości w niezadawalającym stanie technicznym. Z uwagi na wyjątkowo wysokie koszty związane z budową urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, nowych wałów w województwie wielkopolskim praktycznie się nie projektuje i nie wykonuje. Wszystkie środki, które województwo otrzymuje w ostatnim czasie na tego typu inwestycje są kierowane na odbudowę i modernizację istniejących obwałowań.

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego obwałowań będących w ewidencji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika, że do 2015 r. modernizacją należałoby objąć ogółem 51% istniejącego stanu. Tak duży zakres potrzebnych inwestycji wskazuje na bardzo zły stan istniejących obwałowań. Podstawową przyczyną złego stanu technicznego wałów jest niedostateczne zagęszczenie gruntu wału i podłoża. Istniejące obwałowania były, bowiem, wykonywane na przestrzeni wielu lat z zastosowaniem technologii, która nie gwarantowała uzyskania odpowiedniego zagęszczenia gruntu. W czasie wieloletniej eksploatacji wały uległy znacznemu osłabieniu. Zakres robót konserwacyjnych w województwie, ograniczony średnio do ca 460 km rocznie, z uwagi na brak środków, nie jest w stanie zatrzymać postępującej przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń.

Mała retencja.

Stan zagospodarowania retencyjnego.

W zlewniach rzek Wielkopolski znajduje się 31 (wykonanych) zbiorników wodnych (piętrzone jeziora i zbiorniki sztuczne) o łącznej pojemności użytkowej 57,8 mln m3 wody administrowanych przez WZMiUW Poznań.

 

Wykaz zbiorników wodnych na terenie woj. wielkopolskiego administrowanych przez WZMiUW w Poznaniu wg stanu na 01.012007 r.:

 

Lp.
Nazwa 
zbiornika
Lokalizacja (gmina)
nazwa cieku
Powierzchnia
Pojemność całkowita
Pojemność użytkowa
 
 
km
ha
w mln m3
w mln m3
1
Jez. Budzisławsko - Suszewskie
Orchowo
232,00
20,220
1,168
2
Jez.Powidzkie Zb.Słupca
Kanał do jeziora 1+922
1224,00
136,787
7,436
rz. Meszna 23+820
258,00
6,419
0,949
3
Jez. Ostrowsko - Wójcińskie
Kan. Ostrowo-Gopło, Rów A
244,00
40,461
2,600
4
Zb.Lubstowski
K. Grójecki 14+950
145,00
3,492
3,100
5
Zb. Wonieść
Kościański Kan.Obry
777,10
13,400
13,400
6
Zb. Gołuchów
rz. Ciemna 5+540
52,00
1,600
1,240
7
Zb. Kobyla Góra
rz. Meresznica 25+200
17,00
0,715
0,613
8
Zb. Roszków
rz. Lubieszka 18+360
34,00
1,200
0,616
9
Zb. Szałe
rz. Pokrzywnica 1+448
167,00
4,350
1,360
10
Zb. Koszyce
rz. Ruda 0+720
104,00
2,600
2,600
11
Zb. Borowo
rz. Młynówka Borowska 4+553
2,50
0,090
0,090
12
Zb. Okunie
Kanał Żeglowny 0+000
14,72
0,345
0,345
13
Zb. Sarcz
Kanał Żeglowny 0+285
51,20
1,028
1,028
14
Zb. Długie
Kanał Żeglowny 0+830
66,90
1,906
1,906
15
Zb. Kwiejce I
Kanał Hamerka 7+430
16,20
0,180
0,180
16
Zb. Kwiejce II
Kanał Hamerka 8+030
17,00
0,300
0,300
17
Zb. Gajewo
rz. Rudka 3+900
1,65
0,032
0,032
18
Zb. Stołuńsko
rz. Stołunia 4+800
7,25
0,145
0,145
19
Zb. Mielimąka
rz. Margolinka 7+480
47,59
1,330
1,330
20
Zb. Smolary
rz. Płytnica 11+000
6,80
0,136
0,136
21
Zb. Kowalskie
rz. Główna 15+423
203,00
6,580
5,065
22
Zb. Staw A
m. Śrem, Nochowo
30,0
0,490
0,490
23
Zb. Staw B
gm. Śrem-Gaj, Nochowo, Szymanowo
34,00
0,460
0,460
24
Zb. Środa
rz. Moskawa 29+540
38,8
0,900
0,480
25
Zb. Września
rz. Wrześnica 31+650
33,00
0,300
0,300
26
Zb. Berzyńskie
rz. Dojca 2+745
362,00
4,100
4,100
27
Zb. Radzyny
rz. Sama 20+760
109,44
2,880
2,300
28
Zb. Jeżewo
rz. Pogona 3+486-6+576
73,26
2,100
1,430
29
Zb. Murowaniec
rz. Swędrnia
69,60
1,470
0,777
30
Zb. Stare Miasto
rz. Powa
75,77
2,159
1,216
31
Zb. Pakosław
rz. Orla
54,40
1,010
0,680
32
Zb. Jutrosin
rz. Orla
91,00
2,420
2,100
33
Zb. Rydzyna
Rów Polski
41,00
0,963
0,257
34
Zb. Miedzichowo
rz. Czarna Woda
5,30
0,963
0,750
 
RAZEM
 
4706,48
263,531
60,979

Program malej retencji.

Poprawa bilansu wodnego w województwie wielkopolskim w najblizszej perspektywie, jest jednym z priorytetowych celów w gospodarce wodnej. Realną perspektywę dla małej retencji stworzyło w 2002 roku porozumienie zawarte pomiędzy Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jako podstawowe kierunki zwiększenia małych zasobów wody w województwie przyjęto:

 • podpiętrzanie jezior,
 • budowę zbiorników małej retencji,
 • budowę urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych,
 • budowę i odbudowę małych zbiorników wodnych wiejskich.

 

Program zabudowy technicznej i koszty realizacji planowanych obiektów w latach 2005 -2015.

Potrzeba retencjonowania wody powierzchniowej na obszarze Wielkopolski wynika przede wszystkim z uwarunkowań klimatycznych oraz gospodarczych potrzeb wodnych rolnictwa i leśnictwa.

Biorąc pod uwagę analizę warunków topograficznych i hydrologicznych zlewni opracowano program zwiększenia retencji wód powierzchniowych na terenie województwa. Program uzyskał w roku 2005 pozytywną opinię Zarządu Województwa i Sejmiku woj. wielkopolskiego. Został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. W programie w miarę pozyskiwania środków potwierdzono możliwość realizacji na terenie województwa następujących rodzajów obiektów:

-        48 spiętrzeń jezior o łącznej powierzchni 3023 ha i pojemności 33,008 mln m3

-        62 zbiorników sztucznych dolinowych o łącznej powierzchni 4.868 ha i pojemności 81.228 mln m3.

-        230 budowli piętrzących i uzyskanie przez to retencji korytowej o wielkości 8,99 mln m3.

-        282 stawów wiejskich o łącznej pojemności 12,1 mln m3.

Wykonanie planowanych obiektów małej retencji umożliwiłoby zwiększenie ilości retencjonowanej wody o 126,37 mln m3. Łącznie z istniejącymi obiektami, za pomocą których możliwe jest retencjonowanie 220,072 mln m3, wielkość retencji na terenie województwa wzrośnie do 346,442 mln m3 wody. Objętość ta stanowić będzie około 9,16 % zasobów wody roku średniego i około 19 % zasobów wody roku suchego. Wykonanie ponadto do 2015 na terenie lasów 182 zbiorników śródleśnych oraz 423 budowli piętrzących na ciekach pozwoli na zmagazynowanie dodatkowo na obszarze wielkopolski 2,52 mln m3 wody powierzchniowej.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt